December 18, 2017.

Newsletter

Prijavite se za nase vesti, novosti...

Aktuelno

Knjiga Klavijature - Akordi, Skale - Korisni saveti... detaljnije ovde

Flash Card

Flash Card za Korg Pa80, je namenjena za ubacivanje SEMPLOVA . Mozete ubaciti 16 mb semplova. Opširnije...

Greška
  • Komponenta nije nađena
Zija set !

Set koji je izbacio StudioPLAY za aranzer klavijature Pa800,Pa2x,Pa1x Pro/Elite... Original set samo kod nas mozete naci po veoma povoljnoj ceni!

Nesto vise o setu : Zija set i StudioPlay

Korg CX-3 Organ El. pošta

KORG CX-3 se prvi put pojavio 1979. Probijaju}i se kroz monopol legendarnog tone wheel zvuka, CX-3 je postao omiljen i jo{ uvijek je veoma ~esto upotrebljavan kako u studiju tako i na svirkama.
Savr{ena DSP simulacija tone wheel sistema orgulja
Koriste}i novi Tone Wheel Organ Modeling generator, KORG-ova napredna DSP tehnologija precizno rekreira univerzalni zvuk koji je do sada mogao biti postignut samo na starim tone wheel orguljama.
Dva razli~ita tone wheel zvuka su ponu|ena (VINTAGE i CLEAN), plus CX-3 nudi nivo realizma do takvih detalja kao {to su dodavanje mehani~kog {uma generisanog tone wheel-sima (Leakage) i mogu}nost pode{avanja ja~ine overtonova za svaki tone wheel. Plus, mogu}e je priklju~iti opcione XVP-10 ili EXP-2 pedale i kontrolisati karateristike zvuka i ja~inu pomo}u stopala.

128 programa spremnih za upotrebu

Sa 128 programa me|u kojima je preko 30 preseta, CX-3 mo`e da pokrije {irok krug stilova, uklju~uju}i pop, hard rok, jazz, gospel, ritam&bluz. Detaljni drawbar i pode{avanja parametara su prikazani u veoma razumljivom obliku, i mogu se lako podesiti za kreiranje sopstvenih i originalnih zvukova. Zahvaljuju}i doprinosima vode}ih svjetskih orgulja{a kao {to su Brajan Oger, Bil ^emplin, Tom Koster, Al Kuper, D`on Medeski, Greg Filangan i Derek [erinian, CX-3 tako|e nudi i veliki broj zvuka koje su ovi velikani napravili, pro{iruju}i tako mogu}nosti do maksimuma.

 

Ultra-brza reakcija
Posebna pa`nja je posve}ena brzini reakcije klavijature. Uobi~ajene MIDI klavijature proizvode zvuk poslije drugog kontakta, tako da zvuk uvijek za nijansu kasni. Metod skeniranja tipki kod CX-3 proizvodi zvuk odmah poslije prvog kontakta, tako da je reakcija klavijature mnogo br`a. Tonovi su jasniji, glisando i trileri su autenti~ni. Ova opcija se tako|e mo`e podesiti po sopstvenom naho|enju.

Drawbar-i - ki~ma zvuka
CX-3 nudi dva kompleta po 9 drawbar-a, kao na originalnim orguljama. Pomjeranjem drawbar-a naprijed-nazad mogu se posti}i bogati i univerzalni zvukovi elektri~nih orgulja. Posebna pa`nja je posve}ena brzoj emulaciji ovog sistema, uklju~uju}i odgovaraju}a foldback setovanja, i individualnu harmonijsku distorziju, tako da se dobija pravi tone wheel zvuk, najbolji od svih digitalnih emulacija. Tu je i EX mod u kojem se mo`e upotrijebiti svih 18 drawbar-a za pode{avanje zvuka. Mogu se dodati novi harmonici i kreirati novi zvukovi, sasvim novi i originalni.

Perkusioni/key-click efekti dodaju karakter zvuku orgulja
CX-3 tako|e proizvodi jedinstvene perkusivne efekte koji dodaju autenti~ni "clunk" tonovima. Volume, Decay rate i pitch (2nd, 3rd) prekusionih zvukova se tako|e mogu podesiti.
Stvarni rotary i spatial efekti
KORG-ova REMS tehnologija modelovanja je primjenjena na kreiranje fekata koji dodaju autenti~nost zvuku orgulja. Rotary efekt koji je tako va`an na orguljama je rekreiran potpuno realisti~no. Mo`e se podesiti vrijeme rotacije rotora ili horne, ili vrijeme istovremenog zaustavljanja. Tri tipa amp simulatora su tu da reprodukuju pravi rotary speaker zvuk, klasi~ni cijevni zvuk, ili predpoja~anje koje {alje signal u pravi rotary speaker kabinet. Simlacija je savr{ena, kre}e se od dubokih i masnih zvukova do prirodnog overdrive-a sa poja~anjem volume-a. Tako|e, tu su i klasi~ni vibrato i chorus sa pravih tone wheel orgulja, zajedno sa tri tipa reverba, sa pode{ljivim tipom tona i dubine.
Split funkcija - dva zvuka istovremeno
Mo`e se odrediti split ta~ka i koristiti razli~iti zvukovi na lijevoj i desnoj strani klavijature. Ovo omogu}ava upotrebu jedne klavijature kao dvije, GORNJA i DONJA, tako da se na istoj klavijaturi mogu svirati dva razli~ita zvuka, bez potrebe za prekidanjem i mijenjanjem zvuka. Mo`e se priklju~iti i druga MIDI klavijatura. CX-3 mo`e raditi i kao MIDI kontroler, {to dozvoljava upotrebu drugih izvora zvuka preko zvukova orgulja i kreiranje layer-a.

Bezvremena aura
CX-3 je smje{ten i drveno ku}i{te kao prave klasi~ne orgulje. ^ak su i kontrole na istom mjestu kao i na ve}ini orgulja, {to pru`a utisak pravih klasi~nih orgulja i pravog ugo|aja sviranja na jednom tradicionalnom instrumentu.

CX-3 SPECIFIKACIJE:
Klavijatura : 61 tipka
Metod generisanja zvuka : Tone Wheel modelovanje
Polifonija : Full
Drawbar-i: 9 x 2.
Modovi: Normal / Ex, Normal Edit / EX Edit, Global.
Efekti: Rotary Efekt, Vibrato/Chorus, Reverb, Overdrive.
Programi: Normal Mod=64(A-1 - H-8), EX Mod=64(A-1 - H-8).
Displej: VFD 20 x 1.
Panel: Rotary Effect Control, Vibrato / Chorus on/off, Upper / Lower Select, Drawbars Select, Percussion Control, Volume, Tone Control, Preset / Manual Select, Edit, Split, Master Level.
Ulazi : Expression Pedala Input x 1, Kontrol Pedala / prekida~ In x 2.
Izlazi : L, R, Headphone.
MIDI: IN, OUT, THRU.
Potro{nja : 14W.
Dimenzije :1,082(du`) x 403({ir) x 148(vis) mm
Te`ina : 17.0kg / 37.48lbs.
CX-3 OPCIJE:
XVP-10 EXP/VOL Pedala.
EXP-2 Expression Pedala.
PS-1 Pedal Switch prekida~.

 


Login FormaAnketa

Koji aranzer svirate ?
 

Studio play reklama nimusic Studio play reklama Studio play reklama